Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2016-12-19

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubiecko przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 r.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY/ MIEJSKIEJ/MIASTA * )

 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

 do Rady Gminy Dubiecko

sporządzony dnia 18.12. 2016 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dubiecku

I. Dla wyboru Rady Gminy w Dubiecku utworzono 1 okręg wyborczy;

   w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego.

II. Komisja stwierdziła, co następuje:

A.[1] Wyborów nie przeprowadzono w............ okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr....., nr....., nr....., nr ……. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym …………..mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch).

B. [2] Głosowania nie przeprowadzono w.............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr....., nr....., nr....., nr ……, nr…, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.

III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie tego protokołu Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów (kandydatów z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano: 116

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1.

Szymański Bogusław Tomasz

zgłoszony/a przez KWW Bogusława Szymańskiego Lista nr  1

 

 

 

3

3

2.

Bal Mateusz Wojciech

zgłoszony/a przez KWW Nienadowa - Kolonia, Lista nr  2

 

 

 

8

3

….

……………………………………………………………………………………
zgłoszony/a przez..……………………………………….…….., Lista nr  …….

 

 

 

 

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Bal Mateusz Wojciech

zgłoszony/a przez KWW Nienadowa - Kolonia, Lista nr  2

 -

8

3

 

B.[3] W związku z tym,iż........... kandydatów z list (lista nr......, lista nr......, lista nr......, lista nr .......) otrzymało największą i równą liczbę głosów:
-     radnym(ą) został(a) kandydat(ka) z listy nr........., ponieważ otrzymał(a) największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania /p>

……………………………………………………………………………………
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

 -

 -

 -

-     radnym(ą) został(a), w wyniku losowania kandydat(ka) z listy nr...... w związku z tym, że także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa:

……………………………………………………………………………………
zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

 -

 -

 ...............................................................................................
(opis przebiegu losowania)

................................................................................................

C.[4] W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

……………………………………………………………………………………

zgłoszony/a przez …...………………………………………….., Lista nr  …….

 D.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana żadna lista, wyborów nie przeprowadzono i w okręgu nr 1 mandat pozostał nieobsadzony.

 IV.**)     Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:
 ................brak osób pełniących funkcję mężów zaufania..........................

V.**)  Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:
…………….......brak zarzutów..................................................................

VI.**)   Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”.
 ................brak uwag........................................................................

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

         1)     Szałyga Andrzej – Przewodniczący komisji

         2)     Tereszczak Zdzisław – Z-ca przewodniczącego

         3)     Bielec Justyna Maria - Członek

         4)     Janowski Józef Zbigniew - Członek

         5)     Romański Kazimierz Antoni - Członek

         6)     Skubisz Marek Mikołaj - Członek

         7)     Wywrót Piotr Zenon - Członek 

 (pieczęć Komisji)

 ........................................................     
 Załączniki:

Zestawienia wyników głosowania z 1 okręgu wyborczego.

Protokół(y) obsadzenia mandatów bez głosowania z............ okręgu(ów) wyborczego(ych).

 


*        niepotrzebne skreślić lub pominąć

**)         Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.

***)       W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

[1]        Wypełnia się w razie nieprzeprowadzenia wyborów w którymkolwiek z okręgów wyborczych.

[2]        Wypełnia się w sytuacji, o której mowa w art. 380 Kodeksu wyborczego.

[3]        Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 443 § 2 Kodeksu wyborczego.

[4]        Wypełnia się tylko w sytuacjach, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu wyborczego.

 


 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA

Okręg wyborczy nr:

-

7

Liczba mandatów:

1

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWAWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Dubiecko

sporządzone dnia 18.12.2016 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dubiecku.

Komisja stwierdza, że otrzymała protokół głosowania od 1 obwodowej komisji wyborczej

właściwych do przeprowadzenia głosowania w okręgu i na podstawie tego protokołu ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu:

1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

 - 

 - 

6

3

0

1a

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

-

-

6

3

0

1b

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

-

-

-

-

0

Uwaga!  Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1

2

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

-

-

1

1

7

2a

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

-

-

1

1

7

2b

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

-

-

-

-

0

Uwaga! Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt. 2.

3

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

-

-

-

-

0

4

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

-

-

-

-

0

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

-

-

-

-

0

5a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

-

-

-

-

0

5b

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

-

-

-

-

0

5c

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

-

-

-

-

0

5d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania

-

-

-

-

0

5e

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

-

-

-

-

0

Uwaga! Liczba z pkt. 5 nie może być większa od liczby z pkt. 4. 

6

Liczba kart wyjętych z urny

-

-

1

1

7

6a

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

-

-

-

-

0

Uwaga!  Liczba z pkt. 6 pomniejszona o liczbę z pkt. 6a powinna być równa liczbie z pkt. 2. Liczba z pkt 6a nie może być większa od liczby z pkt 5e.

7

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)

-

-

-

-

0

8

Liczba kart ważnych

-

-

1

1

7

9

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

-

-

-

-

1

9a

w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

-

-

-

-

1

9b

w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata

-

-

-

-

0

9c

w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata

-

-

-

-

0

Suma liczba z pkt 9a – 9c musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9.

10

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)

-

-

1

1

6

Uwaga!  Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8.

11. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

1.

Szymański Bogusław Tomasz
zgłoszony/a przez KWW Bogusława Szymańskiego, Lista nr  1

-

-

-

3

3

2.

Bal Mateusz Wojciech
zgłoszony/a przez KWW Nienadowa - Kolonia, Lista nr  2

-

-

-

8

3

….

……………………………………………………………………………………
zgłoszony/a przez..……………………………………….…….., Lista nr  …….

-

-

-

-

-

Przy sporządzeniu zestawienia obecni byli członkowie Komisji:

           1)     Szałyga Andrzej – Przewodniczący komisji

         2)     Tereszczak Zdzisław – Z-ca przewodniczącego

         3)     Bielec Justyna Maria - Członek

         4)     Janowski Józef Zbigniew - Członek

         5)     Romański Kazimierz Antoni - Członek

         6)     Skubisz Marek Mikołaj - Członek

         7)     Wywrót Piotr Zenon - Członek

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI