Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Podatki i opłaty w gminie

 
PODATEK ROLNY
 
Stawki PODATKU ROLNEGO:
 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993 z dnia 19 października 2016 r.) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.


2016 r.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P.2015.1025 z dnia 20 października 2015 r.) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY

 Opodatkowaniu PODATKIEM LEŚNYM podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
(za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym)

Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Stawki podatku leśnego

 • podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Zwolnienia ustawowe od podatku leśnego:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 3. użytki ekologiczne.
 4. uczelnie;
 5. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 6. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 7. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
 8. instytuty badawcze;
 9. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

2017 r.

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996 z
dnia 24 października 2016 r. - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1 m3.


2016 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028 z dnia 22 października 2015 r.) - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m3.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 2017 r.

 W Uchwale Nr 150/XXVI/2016 Rady Gminy Dubiecko dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjętej na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz z Obwieszczenia Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) Rada Gminy Dubiecko uchwaliła następujące stawki roczne podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dubiecko:

 1. od gruntów:
  1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł za 1m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł za 1m2 powierzchni
  4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z dnia 3 listopada 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,61 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  2016 r.

W Uchwale Nr 63/XIII/2015 Rady Gminy Dubiecko dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjętej na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz z Obwieszczenia Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) Rada Gminy Dubiecko uchwaliła następujące stawki roczne podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dubiecko:

 1. od gruntów:
  1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł za 1m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł za 1m2 powierzchni
  4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z dnia 3 listopada 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,68 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,65 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr 65/XIII/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dubiecko podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm ) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), z związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029) ustala, że stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 528,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 704,00 zł
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 792,00 zł
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 990,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –1.210,00 zł
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –1.320,00 zł
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.100,00 zł
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 980,00 zł
  2. równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.530,00 zł

Powyższe stawki obowiązują w 2017 r.


OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, wprowadzenia zwolnień od opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Dubiecko

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

 1. przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych, płodów rolnych i leśnych:
  1. za 1 m² na straganie - 5,00 zł
  2. za 1 m² na ławie - 5,00 zł,
  3. za 1 m² na placu – 5,00 zł,
  4. z samochodu - 15,00 zł;
 2. przy sprzedaży okolicznościowej przed Świętem Zmarłych kwiatów, zniczy, stroików, wieńców itp.
  1. przy cmentarzach - 50,00 zł,
  2. w innych miejscach - 35,00 zł,
 3. przy sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych i warzyw - 35,00 zł.

Nie pobiera się opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas odpustów, imprez charytatywnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Dubiecko.

 


TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała Nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Dubiecko w okresie od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku podane w tabelach poniżej.

Stawki te zostały utrzymane w 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr 151/XXXVI/2016 Rady Gminy Dubiecko z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzono stawki opłat na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości ustalonej Uchwałą Nr 66/XIII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę. 

L.p

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe korzystający   ze stacji uzdatniania wody w   Nienadowej   oraz z   ujęcia wody w   Wybrzeżu

cena za 1m 3 dostarczanej wody

3,18

3,43

zł/m 3

2

Pozostali odbiorcy usług   korzystający ze stacji uzdatniania wody w   Nienadowej   oraz z   ujęcia wody w   Wybrzeżu

cena za 1m 3 dostarczanej wody

3,43

3,70

zł/m 3

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. 

L.p

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe korzystający z oczyszczalni ścieków w Nienadowej

cena za 1m 3 odprowadzanych  ścieków

3,39

3,66

zł/m 3

2

Pozostali odbiorcy usług korzystający z oczyszczalni ścieków w Nienadowej

cena za 1m 3 odprowadzanych  ścieków

3,66

3,95

zł/m 3

 


Wzory deklaracji i informacji podatkowych:

Uchwała Nr 64/XIII/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

2) wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

Uchwała Nr 72/XIV/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Gminy Dubiecko Nr 64/XIII/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1):
     pobierz pdf;
     pobierz doc

 


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr 125/XXI/2016 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty stanowi, że:

Przyjmuje się dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje do czterech osób włącznie lub
 2. od gospodarstwa domowego, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje powyżej czterech osób.

Uchwała ta ustala stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 1. 6 zł od osoby w przypadku zastosowania metody ustalenia opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje do czterech osób włącznie
 2. 30 zł od gospodarstwa domowego w przypadku zastosowania metody ustalenia opłaty, od gospodarstwa domowego, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje powyżej czterech osób

Ustala wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 1. 13 zł od osoby w przypadku zastosowania metody ustalenia opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje do czterech osób włącznie;
 2. 65 zł od gospodarstwa domowego w przypadku zastosowania metody ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje powyżej czterech osób.

Uchwała  Nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dubiecko stanowi o obowiązku zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami raz na miesiąc bez wezwania z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Opłata ta może być wnoszona gotówką w kasie Urzędu Gminy Dubiecko lub przelewem na konto Urzędu Gminy Dubiecko.

Nr konta: 28 9093 1020 2002 0200 0026 0002 Bank: BS Dynów O/Dubiecko

 


Informacja o procedurze udzielania pomocy osobom fizycznym w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.

Wójt Gminy Dubiecko działając jako organ podatkowy może udzielić pomocy osobom fizycznym w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.

Wymagania:

 1. Wniosek powinien zawierać:
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • numer PESEL, numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
  • rodzaj zaległości podlegający rozpatrzeniu,
  • okres którego zaległość dotyczy,
  • określenie wnioskowanej formy ulgi oraz jej kwotę,
  • uzasadnienie złożonej prośby.
      
 2. Uzasadnienie wniosku - prośby musi zawierać konkretne argumenty, które są niezależne od woli podatnika, potwierdzone dokumentami przemawiającymi na jego korzyść a które organ podatkowy oceni jako przesłankę do umorzenia zaległości podatkowych.
     
 3. Wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym.
     
 4. W przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Organ podatkowy może wezwać podatnika w celu uzupełnienia braków lub wątpliwości w zebranym materiale dowodowym w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

skan informacji

Załaczniki:

1. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM - docx

     OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM - pdf

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -xlsx

     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pdf

 

 

e="text-align: center;"> 

Wyżej wymienione uchwały Rady Gminy są publikowane w:

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego;

Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dubiecko;

Elektronicznych Zbiorach Aktów Prawnych gminy Dubiecko.

 

 

UG Dubiecko
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI